Referat af Generalforsamling i Vestdjursnet tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 18,30 i Fausing Forsamlingshus.

Tilstede: 29 medlemmer. Herudover var 19 medlemmer repræsenteret ved fuldmagter.

Dagorden tirsdag den 27. februar 2018 kl 18:30:

Formanden Erik Thomsen bød velkommen, hvorefter man gik over til behandling af punkterne på dagsordenen, publiceret på hjemmesiden d. 13. februar 2018.


1. Valg af referent – Lisbeth Gottlieb

2. Valg af dirigent – John E. Bork

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.


3. Bestyrelsens beretning v/Erik Thomsen

Velkommen til VestDjursNet’s ordinære generalforsamling 2018 – det er nu 1 år siden vi havde den sidste ordinære generalforsamling – og 3 måneder siden vi havde en ekstraordinær generalforsamling d. 14. nov. 2017.

På den sidste ordinære generalforsamling blev den nye bestyrelse valgt, og vi konstituerede os på det første bestyrelsesmøde. Fra starten blev det klart, at der i den nye bestyrelse var uenighed om den kurs der skulle holdes i VestDjursNet.

Det er kun naturligt, at der er meningsforskelle i en bestyrelse, men forskellene viste sig desværre meget store og tog al fokus og energi ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen blev vidende om en uacceptabel omgang med vores brugeres data, hvorfor flertallet i bestyrelsen ikke så anden udvej end en eksklusion af Jarl Østergaard fra bestyrelsen samt udelukkelse fra alle vores systemer – med henvisning til vedtægternes pkt. 4.2 ”Bestyrelsen kan ekskludere et medlem …… som handler til skade for foreningen” – også set i lyset af den kommende ”Persondataforordning”, der træder i kraft d. 25. maj 2018 og den store bevågenhed på omgangen med personfølsomme data.

Uenighederne i bestyrelsen blev ikke mindre, hvorfor et flertal i bestyrelsen indkaldte til den ekstraordinære generalforsamling d. 14. november 2017. Her fremlagde flertallet af bestyrelsen en gennemgang af problemerne med ønske om en tillidsafstemning.

Afstemningen gav flertallet i bestyrelsen et stort tillidsmandat – 104 stemte for og 30 stemte imod.

På baggrund af afstemningen samt forløbet frem mod den ekstraordinære generalforsamling valgte bestyrelsen at ekskludere Dieter Fuhlendorf og Jarl Østergaard fra bestyrelsen og som medlem i VestDjursNet pr. 31/12-2017 med samme begrundelse: ”Bestyrelsen kan ekskludere et medlem …… som handler til skade for foreningen”.

Samtidigt indtrådte suppleant Poul Dürr Pedersen i Jarl Østergaards valgperiode.

Det har ikke været 9 sjove måneder og stort set alt bestyrelses- og udviklingsarbejde har været sat i stå i denne periode.

Fra 14/11 2017 og fremad har bestyrelsesarbejdet igen fungeret perfekt og med den store indsats, der er gjort fra teknikernes og vores Netarkitekt’s side, er der gjort store fremskridt.

Uggelhuse havde i lang tid været vores store problem – selv om der i de første 9 måneder af 2017 blev investeret langt over kr. 100.000, så var der stadigt problemer og klager. Vores teknikere Flemming og Hans påtog sig opgaven med at løse problemerne. Der blev lavet et helt nyt sendepunkt, så der kunne komme væsentligt mere internet til Uggelhuse. Enkelte brugere/sendepunkter skulle rettes, og der er nu kun få og små fejl. Det lettede virkeligt, at Uggelhuse kom op at køre – som vi havde lovet jer, og vi ville – og vi vil fortsat arbejde med at gøre nettet mere stabilt – tak for godt arbejde til Flemming og Hans.

Værum 1 kom op at køre og de nye brugere er kommet lidt efter lidt – det fungeret fint og stabilt.

Lerbjerg havde vi jo lovet net i sommer 2017 – også dette projekt druknede i snak – i december var vi 5 personer, der arbejdede på sendepunktet i Hadsten og det nye sendepunkt i Lerbjerg – og for 3 uger siden holdt vi informationsmøde i Lerbjerg – i ”ventetiden” var der imidlertid blevet lovet fiber i Lerbjerg, men vi har allerede fået en del brugere og der kommer flere – også når den 6 mdr. binding på fiber udløber.

Der blevet ønsket dækning i Svejstrup – ca. 1 km. mod syd for Lerbjerg – og det er nu allerede lavet, og kan nu dække de brugere der ligger ”syd for jernbanen”, hvor der ikke er fiber. Også her har vi allerede fået tilmeldinger. En super indsats af Dan, Poul, Hans, Patrick og Simon.

I oktober åbnede der sig en meget spændende mulighed, hvor vi kunne levere internet til 52 huse i Assentoft. Erik Thomsen havde et møde med dir. Peter Sørensen for Assentoft2talbyg, hvor vi aftalte at finde en god model. Simon og Erik Thomsen havde kort efter et nyt møde med Peter Sørensen, hvor vi aftalte at lave en fiberløsning – alle husene ligger i et meget begrænset område. Vi er allerede startet med de første 5 huse – her laves en midlertidig ”luft-løsning”, og så snart Peter Sørensen er klar til at nedgrave vores fiber, går vi i gang med det. Simon har udtænkt en løsning, hvor vi ikke kun får fiber til de 52 huse, men også mere kapacitet til det øvrige net i Assentoft – til glæde for brugerne.

Vi har et løbende samarbejde med Benny Dahlerup – også her i Assentoft arbejder vi sammen – vi skal levere internet og Benny Dahlerup skal levere tv, radio og DAB. En super god løsning for alle.

Bag kulisserne sidder vores netarkitekt og vores koordinator Jannie – begge har hen over efteråret gjort en stor indsats for, at opgradere vores net – det er faktisk en meget stor opgave, hvor Jannie har brugt mange timer på at omkode sendere, genstarte og sikre at alt fungerer, som det skal. Stor tak til Jannie for den store indsats.

Simon og Jannie har også lagt nye koder ind i vores system, så vi er sikret bedst muligt mod indtrængen fra uvedkommende.

Sammenfattende kan vi konstatere, at nettet kører supergodt, og der er kommet mere kapacitet ud til brugerne – en opgave vi arbejder løbende med, da brugerne har brug for større og større kapacitet.

I 2018 fortsætter vi den løbende renovering af nettet og udbygning, hvor det giver mening, og bestyrelsen indstiller til en uændret pris for internet – kr. 125,- måned. Vi arbejder også på at finde en løsning, hvor den bruger, der har et behov for et større forbrug end standard 20/20, mod en lille merpris kan bestille eks. 50/50 eller måske endnu mere.

Vi ønsker også at få flere brugere, hvor vi har net nu – og hvor der kan være flere brugere på.

Vores teknikere er nøglen i VestDjursNet, og vi trækker store veksler på dem. Derfor ønsker bestyrelsen, at vi kan få flere teknikere – du kan være tekniker ”næsten” som det passer dig – du lærer en masse om nettet og teknikken og du bliver vores ambassadør i lokalområdet – måske skal der genstartes et sendepunkt eller du skal hjælpe fru Jensen, der har mistet signalet – det er rigtigt hyggeligt. Du kan også være med på større udbygninger af nettet sammen med andre dygtige teknikere. Har du lyst til at vide mere, så tag fat i Erik Thomsen og lad os få en snak.

Vi har også brug for en ”presse/reklame” M/K – synes du det kunne være sjovt at hjælpe med at kommunikere til vores brugere – så tag fat i Erik Thomsen og lad os få en snak.

Afsluttende vil vi endnu engang takke vores teknikere og vores Netarkitekt for den store indsats, der er gjort siden sidste ordinære generalforsamling – tusind tak for det.

Erik Thomsen takkede også bestyrelsen for det sammenhold og engagement der har været siden 14/11 – det er igen sjovt at være i bestyrelsen, og alle gør en stor indsats – tak for det.

Spørgsmål

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretningen blev godkendt med akklamation.


4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Årets resultat viser et overskud på kr. 39.190,- hvilket er lidt mindre end sidste år, og egenkapitalen andrager pr. 31.12.2017 kr. 383.654.

Generelt har foreningen en god økonomi, men har selvfølgeligt brug for en øget tilgang af nye brugere.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.


5. Valg til bestyrelsen

På valg var:

 • Erik Thomsen, formand

 • John Herlev

 • Jannie Udengaard

Der var ingen af de øvrige fremmødte, der ønskede at stille op til bestyrelsesposterne.

Følgende blev valgt med akklamation:

 • Erik Thomsen, formand

 • John Herlev

 • Jannie Udengaard

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

 • Erik Thomsen

 • John Herlev

 • Jannie Udengaard

 • Karina Andersen

 • Poul Dürr Pedersen

 

6. Valg af suppleanter

På valg var:

 • Per Martinussen

Per Martinussen og Erik Dahl Pedersen blev valgt med akklamation.

7. Vedtægtsændringer

De ønskede ændringer af vedtægterne, der er offentliggjort på hjemmesiden i forbindelse med dagsordenen for nærværende generalforsamling, blev gennemgået af formanden.

Ændringerne i § 3 ”Medlemmer” blev diskuteret, og fra medlemssiden var der en opfordring til bestyrelsen om at se nærmere på definitionen af et aktivt medlem. Bestyrelsen vil se nærmere herpå.

Niels Aage Sørensen og Leila Dalsgaard blev valgt til stemmetæller.

Forslag til vedtægtsændringerne blev godkendt med 43 stemmer for, ingen imod og 5 undlod af stemme eller var ikke tilstede under afstemningen.

Der vil herefter blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 10 for endelig godkendelse af vedtægtsændringerne.


8. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.


9. Eventuelt

Netarkitekt Simon Krebs efterlyste en person til at hjælpe med div. kodning inde bagved i systemerne, hvilket vil kunne udvikle systemerne i den rigtige retning. Såfremt man har interesse for at indgå i et sådant projekt, kan henvendelse ske til Simon Krebs for nærmere beskrivelse af arbejdets omfang.

Længere debat om de tilbageværende arbejder, der fortsat pågår i Uggelhuse.

En bruger spurgte ind til, hvilken hastighed han kunne forvente i Uggelhuse. Simon oplyste, at den højeste hastighed, der kan forventes er 20/20 under forudsætning for, at der er frit sigte.

Bestyrelsen opfordrede til at brugere, der oplever fejl på nettet, indberetter hurtigst muligt, så der hurtigt vil kunne blive taget hånd om fejlretning, og man derved undgår utilfredshed med brugen af netadgangen. Netarkitekten spurgte ind til, om der skal findes en lettere måde at fejlmelde udstyr, hastighed m.v. på end via hjemmesiden. En bruger tilkendegav, at det er fint med fejlmeldingen via nettet.

En anden bruger bemærkede i den anledning, at det er en god idé at notere sig, hvilket telefonnummer der evt. kan fejlmeldes til, således man har mulighed for at fejlmelde, selvom nettet er nede.

Der blev stillet spørgsmål om, hvor mange medlemmer der er i foreningen. Formanden oplyste, at der pt. er ca. 1.000 medlemmer. Det svinger fra dag til dag, idet der hele tiden kommer nye medlemmer, ligesom nogle medlemmer desværre opsiger deres medlemskab.

Et medlem stillede spørgsmål om, hvad der evt. kan gøres for at få politikerne til at hjælpe med få bevilget offentlige midler til opgradering af vores system. Netarkitekt Simon Krebs redegjorde for, hvad man allerede havde gjort i denne anledning i samarbejde med andre Net-foreninger i de øvrige områder. Bestyrelsen vil forsøge at tage hånd herom, og arbejde videre med sagen.

F.s.v. angår markedsføring af Vestdjursnet foreslog et medlem, at dette evt. foretages via en forenings- Facebook-side. Bestyrelsen bemærkede hertil, at det var en god idé, men at det kræver en frivillig administrator til at håndtere opgaven, og pt. er der ikke ressourcer hertil i bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og overgav ordet til formanden med henblik på at afslutte generalforsamlingen. Formanden takkede generalforsamlingen for fremmødet, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15.

Egå, d. 28. februar 2018

 

­­Lisbeth Gottlieb

referent

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk