Abonnementsvilkår

af    Abonnementsvilkår for medlemmer af VestDjursNet

 

Gældende fra 07-12-2022

 

1. Abonnements- og tilslutningsaftalen:

Som medlem af VestDjursNet,  kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem VestDjursNet og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til internet, samt eventuelle tillægstjenester, der måtte aftales.

 

Et medlem kan tegne abonnement gennem indbetaling af indskud, samt løbende abonnementspris.

 

a) Løbende abonnement udgør 135 kr. pr. måned. Abonnementsbetalingen anvendes til driften af nettet og medlemmets trafikafgift. Den betales kvartalsvis forud.

b) Engangsbetaling af indskud på 1000 kr. Indskuddet anvendes til etablering af nettet og opsættelse.

 

Et abonnement rummer følgende tjenester:

 

c) Døgnadgang til Internettet.

d) Mulighed for, at bruge internettjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter.

e) Vejledning og hjælp gennem VestDjursNet support. Se www.vestdjursnet.dk

 

For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til VestDjursNet, er det en forudsætning, at medlemmet er bosiddende i et allerede etableret dækningsområde. Medlemmet skal anvende udstyr, der er udlånt af VestDjursNet og der skal være frit sigte til et af vore sendepunkter.

Medlemmet godkender Abonnementsvilkår og Betalingsbetingelser ved tilmelding på hjemmesiden.

Opsiges medlemskabet, af bruger eller af VestDjursNet, er bruger forpligtet til, at aflevere det udlånte udstyr senest 14 dage efter opsigelse af aftalen. Afleveres udstyret ikke, fremsender VestDjursNet en faktura til medlemmet for det manglende udstyr. Forudbetalt trafikafgift tilbagebetales ikke.

Det udleverede udstyr tilhører VestDjursNet, som har ansvaret for, at udstyret virker.
Medlemmet skal sørge for, at udstyret bliver betjent efter forskrifterne. I tilfælde af tyveri, eller anden skade, er det medlemmet eller dennes indboforsikring, der skal dække tabet.

 

2. Aftalens parter:

Parterne i en aftale om tilslutning og abonnement til VestDjursNet og den tilhørende internettjeneste er VestDjursNet og et medlem af foreningen. Medlemmet hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen også i de tilfælde hvor, der er registreret en betaler, der er forskellig fra medlemmet. Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med VestDjursNet.

 

3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.:

Er medlemmet en privatbruger eller en enkeltmandsvirksomhed eller en juridisk person/virksomhed, skal medlemmet ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale give oplysning om navn og adresse. Medlemmet skal desuden oplyse om eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes. Medlemmet skal efter VestDjursNet’s evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og VestDjursNet’s registrering heraf, lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil andet oplyses.

 

4. Flytning, fraflytning og opsigelse:

Ved flytning skal medlemmet straks give VestDjursNet meddelelse herom og det skal aftales hvad, der skal ske med det lånte udstyr.

 

5. Fortrydelsesret:

Ingen, man skal opsige abonnementet igen med 1 MD varsel.

 

6. Reklamationsret:

Hvis ikke der kan etableres en tilfredsstillende forbindelse senest 1 måned efter opkobling er foretaget, er medlemmet berettiget til, mod returnering af det udleverede udstyr, at få refunderet det betalte indskud.

 

7. Krav til medlemmets udstyr:

Bestyrelsen for VestDjursNet kan anbefale minimumskrav til medlemmets edb-udstyr og er, såfremt disse krav ikke opfyldes, berettiget til, at afvise klager over manglende kvalitet på internettjenesten. Oplysning om anbefaling oplyses på forlangende og fremgår af foreningens hjemmeside.

 

8. Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau:

Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved henvendelse til VestDjursNet.

 

8.1 Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale:

Abonnementsaftalen med VestDjursNet gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling eller udlevering af udstyr.

 

9. E-post adresse:

Pr 1/9-2016 er det desværre ikke muligt, at oprette nye e-mail adresser i vestdjursnet.dk i forbindelse med abonnementet. Eventuelle eksisterende mailadresser tilhører VestDjursNet stilles udelukkende til medlemmets rådighed, indtil abonnementsaftalen evt. ophører, medmindre andet aftales skriftligt.

 

10. Registrering af abonnentens trafikbevægelser:

VestDjursNet har pligt til, at registrere trafikinformation i henhold til gældende lovgivning for dataregistrering herunder, at behandle disse informationer fortroligt. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, størrelsen af trafik, dato og begyndelsestidspunkt, samt varighed for aktiviteten. VestDjursNet forbeholder sig ret til, at anvende informationerne, hvis myndighederne skulle stille krav herom.

 

11. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter – evt. mod tillægsydelser:

Bestyrelsen af VestDjursNet kan beslutte, at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter og har mulighed for, at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter, der ønsker at betjene sig deraf.
 

 

12. Priser:

VestDjursNet fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. VestDjursNet kan udover, at opkræve forudbetalt indskud – eller indskudsafdrag – og abonnementsafgift, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstra udstyr og for tjenester, der ligger ud over foreningens gældende definition på en standard tilslutning.

 

13. Betaling:

Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker, ved udsendelse af en opkrævning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen. Efterfølgende betales iht. den fremsendte opkrævning. Medlemmerne opfordres til at betale via PBS. Ved forsinket betaling er VestDjursNet berettiget til, at opkræve renter. VestDjursNet er endvidere berettiget til, at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. VestDjursNet kan, efter orientering af abonnenten herom, lade tredjemand herunder andre foreninger, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

 

14. Abonnentforhold:

Abonnentens ansvar:

a) Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen – eller senere – kan abonnenten evt. blive givet et abonnentnummer og en adgangskode til brug for internetadgang eller for, at give adgang til diverse tjenester og evt. e-mail konto. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug. VestDjursNet påtager sig ikke, at kontrollere og har ikke ansvar for, hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet. Abonnenten kan ved, download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail, løbe en risiko for, at inficere sin computer med virus. VestDjursNet har ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er abonnentens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af internetydelser fra tredjemand, har VestDjursNet intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

b) Abonnentens evt. misligholdelse (VestDjursNet’s lukkeret): VestDjursNet er endvidere berettiget til, at afbryde abonnentens adgang til internettjenesten i tilfælde af, at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.

 

Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

c) Opkrævninger af skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter fremsendelse af rykker på mail.

d) Abonnenten undlader, at give meddelelse om adresseændring jvf. pkt. 4.

e) Abonnenten port scanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking/cracking).

f) Abonnenten medvirker til spredning af virus.

g) Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).

h) Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.

i) Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information.

j) Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på Internettet, på trods af henstillinger om, at ændre adfærd.

 

Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten i henhold til pkt. 1. kan kun ske for den adgang til internettjenesten, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Abonnentens data i elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til internettjenesten, medmindre adgangen forinden genåbnes. VestDjursNet kan herefter ikke genetablere data, der er slettet. VestDjursNet kan endvidere ikke reservere medlemmets mailadresse.
Hvis en abonnent, inden en nærmere angiven frist, retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager VestDjursNet snarest genåbning af medlemmets adgang til internettjenesten. VestDjursNet er berettiget til at opkræve et gebyr på 250 kr. herfor.
Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 14.e, 14.f, 14.g, 14.h, 14.i eller 14.j ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted. Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan VestDjursNet opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel jvf. pkt. 17.
En abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen, ved at undlade, at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med VestDjursNet om tilslutning og abonnement til internettjenesten, før den samlede gæld er betalt.

 

15. VestDjursNet‘s evt. misligholdelse:

a) Fejlafhjælpning: VestDjursNet afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten, som foreningen har stillet til rådighed. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet og det viser sig, at der ikke er fejl i VestDjursNet`s udstyr og internettjeneste, kan abonnenten forpligtes til, at dække eventuelle udgifter til fejlsøgning.

b) Afslag i abonnementsafgiften: Hvis der opstår fejl i VestDjursNet’s internettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten, foretager VestDjursNet, efter skriftlig henvendelse fra abonnenten, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette dog kun hvis abonnentens adgang til internettjenesten har været afbrudt i mere end 5 sammenhængende døgn. Beløbet godtgøres ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

c) Erstatningsansvar: VestDjursNet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af VestDjursNet eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

d) Force majeure: VestDjursNet er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for foreningens kontrol, herunder – men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout – herunder også strejke og lockout blandt foreningens egne medarbejdere.

e) VestDjursNet er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af foreningens internettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre VestDjursNet har forsømt, at begrænse ulemperne herved.

f) VestDjursNet er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov forsømmelse.

g) VestDjursNet er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

h) VestDjursNet er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.

 

16. Overdragelse af abonnementsaftalen:

Abonnenter kan med VestDjursNet’s samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen jf. abonnementsvilkår afsnit 2. VestDjursNet kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. VestDjursNet kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld, inden overdragelsen kan finde sted. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen jvf. pkt. 17.
Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet. VestDjursNet opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen overfor VestDjursNet påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til, at opkræve et gebyr for opgørelsen af den fremtidige abonnent. VestDjursNet kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen for et medlem, til en anden forening, der samarbejder med VestDjursNet.

 

17. Udgået

 

18. Driftssikkerhed og ændringer af internettjenesten:

VestDjursNet er berettiget til, at foretage nødvendige ændringer af foreningens internettjeneste for, at sikre en tilfredsstillende drift eller for, at imødekomme myndighedskrav. VestDjursNet skal tilstræbe, at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Internettjenestens tekniske egenskaber, samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. VestDjursNet forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt, at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold.

 

19. Ændring af vilkår og priser:

VestDjursNet kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer, samt indskudsbeløb og abonnementsafgifter med et varsel på 6 uger. Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems og abonnent information på foreningens hjemmeside. Som et supplement eller som et alternativ, kan VestDjursNet underrette medlemmerne og abonnenter ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post.

Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

 

20. Tvister:

I tilfælde af tvist mellem abonnenten om forhold, vedrørende tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til bestyrelsen for VestDjursNet. Bestyrelsen træffer, som udgangspunkt afgørelse i sagen, senest 1 måned efter, at klagen er indgivet.

VestDjursNet‘s afgørelse kan indbringes for IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63, 2100 København, tlf. 35 45 00 00.
Hvis IT- og Telestyrelsen ikke finder, at have kompetence til, at behandle en indbragt klage, vil IT- og Telestyrelsen i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed.
Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

 

21. Ikrafttrædelse:

Disse vilkår træder i kraft den 1. maj 2016.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk