Fausing forsamlingshus tirsdag d. 25. Februar kl. 19.00

Tilstede: 26 personer, inkl. bestyrelsen.

 

1. Valg af referent

Carsten Enemark

 

2. Valg af dirigent

Dieter Fuhlendorf

Som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 

3. Formandens beretning, John Brauner

Året startede med skuffelse med den mislykkede fusion med Ma-net.

Samarbejdet er dog fortsat tæt med nabonettene og især med Ma-net.

 

Der er blevet arbejdet meget med at udbygge nettet.

 

Vi har fået ny netmester, Simon.

 

Der er indført en ugentlig teknikaften, det foregår i lånte lokaler i Randers.

 

Der har været mange udfordringer i forbindelse med Sky-lines konkurs.

Ikke alt er nået, men vi er godt på vej.

 

Vi kører nu med dynamisk routet net, det giver et mere stabilt net.

 

Nye systemer er blevet implementeret.

Medlemskartoteket styres via database, og ikke regneark.

Der er indført et fælles support‐net.

Air-kontrol og Dude er med til at overvåge vores net.

 

Samarbejdet med Ipinion sluttede ganske brat, og uden at vi på forhånd var adviseret.

Vores hjemmeside var også hostet hos dem, og måtte flyttes.

Den nuværende hjemmeside er nok midlertidig.

 

”Nordskuddet” Der er indgået aftale med Ma-net om at Nordskuddet helt overgår til Vestdjursnet.

 

Der laves aftaler om telefonsupport med et lille firma i Grenaa, således at man kan tale med et  menneske om ønske om support.

 

Der kan stadig bruges flere frivillige især til hjemmeside og administrative udfordringer. Henvend dig trygt til bestyrelsen.

 

Vi er i dag 848 medlemmer, heraf af 747 betalende. Vi er fortsat i vækst, med 8 % i 2013.

 

Tak til alle aktive teknikere.

 

Spørgsmål:

Der var ingen spørgsmål fra salen, og beretningen blev godkendt.

 

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse, Karina Andersen

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. December 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Der er atter overskud i foreningen.

 

LAG midlerne blev kort vendt.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet fra medlemmerne

 

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at trafikafgiften skal stige med 25,- pr. måned, så den fremtidige månedlige betaling bliver 125,- pr. måned.

Begrundelsen er, at fremtiden fordrer endnu hurtigere net.

Det forventes, at vi i år når 20mbit download.

 

Generalforsamlingen godkendte forhøjelsen.

 

6. Valg til bestyrelsen.

 

På valg:

• Erik Thomsen – ønsker genvalg

• John Bräuner – ønsker genvalg

 

Der var ikke andre forslag, og begge blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleanter.

Dieter Fuhlendorf

Per Martinussen

 

8. Eventuelt

Der blev spurgt ind til hvad ”husleje” dækker over, og svaret var at det dækker over nogle sendemaster.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20, og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Formanden rundede af med en tak til de fremmødte.

 

Referent Carsten Enemark

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk