Ekstraordinær Generalforsamling i VestDjursNet tirsdag den 14. november 2017 kl. 18:30 i Fausing Forsamlingshus.

Bilag: Formandens beretning og modtagne rettelser – er placeret nederst.

Der er ved mødets start udleveret følgende antal stemmesedler:   Medlemmer: 101   Fuldmagter: 66   I alt: 167 stemmer.

1. Valg af referent:  Kristen Nielsen blev valgt
2. Valg af dirigent:  Karsten Kristiansen blev valgt
3. Formandens beretning angående VestDjursNets fremtid v. formand Erik Thomsen (ET)

Formandens beretning kort: (se den fulde beretning i bilag 1)

1) På sidste ordinære generalforsamling kom vi ud for, at formand og kasserer var på valg samtidig, hvilket ikke er muligt iflg. vedtægterne. Dette har Dieter Fuhlendorf (DF), Niels Mikkelsen (NM) og Jarl Østergaard (JØ) ikke villet acceptere. Efterfølgende ca. juli/august 2017, valgte formanden John Herlev (JH), grundet personligt stort arbejdspres, at overdrage formandsposten til Erik Thomsen (ET), som havde den fornødne tid til, at varetage posten.

2) JØ som har været telefonpasser (telefonsupport) er efter generalforsamlingen blevet ekskluderet af bestyrelsen, med begrundelse i, at han har oplyst, at han har taget kopier af medlemmernes koder bl.a. til e-mailkonti mv. Ekskluderingen kan evt. efterprøves på den kommende ordinære generalforsamling.

3) Teknikere i VestDjursNet har mulighed for, at få refunderet kørepenge, hvis de kører udenfor eget område, når de supporterer nettet. Aftalen er revideret i 2016 og blev sendt ud til alle, men DF og NM kunne ikke acceptere denne ordning. Dette har de to kæmpet imod siden første bestyrelsesmøde (efter GF2017) og de har forlangt kørepenge for al kørsel som teknikere. Flertallet af bestyrelsen er ikke enig heri og har henvist til, at forholdet drøftes/afklares på den næste ordinære generalforsamling. Som konsekvens af dette har DF og NM meldt ud, at de ikke vil være teknikere mere. ET bekendtgjorde dette forhold på Uggelhuses Facebook side, hvilket foranledigede en større offentlig debat på siden. Da der samtidig var mange fejl i Uggelhuse området, så bestyrelsen sig nødsaget til, at bede Benny Dahlerup, der er foreningens professionelle samarbejdspartner om, at udbedre fejlene i Uggelhuse området. Sagen blev yderligere kompliceret af, at DF og NM i samme periode meldte, at de ikke ønskede, at være teknikere så længe, at Jannie Udengaard (JU) var koordinator.

4) Sidste generalforsamling besluttede, at al opsætning af brugerudstyr skal gøres af Benny Dahlerup for, at sikre en ensartet høj kvalitet og for, at lette arbejdspresset på de lokale teknikere. DF og NM vil ikke acceptere denne beslutning og har efterfølgende modarbejdet generalforsamlingens beslutning. Denne beslutning kan evt. tages op igen på næste ordinære generalforsamling.

5) Fra første bestyrelsesmøde har DF og NM bestridt, at jeg (ET) var gyldigt medlem af bestyrelsen og at jeg er gyldigt medlem af foreningen. Dette på trods, at DF selv har deltaget i generalforsamlingerne bl.a. som ordstyrer i 2012, 2013 og 2014 og som deltager i 2013 og 2016. Jeg kan kun opfatte denne modstand, som et ønske om, at spolere bestyrelsesarbejdet og bestyrelsen og dermed skade foreningen. Jeg er på valg i 2018 og afventer afstemningen der, om hvorvidt jeg derefter er medlem af bestyrelsen.

6) Med baggrund i ovenstående 5 punkter og den deraf helt uacceptable samarbejdssituation i bestyrelsen har flertallet i bestyrelsen bestående af: Erik Thomsen (ET) – formand, Karina Andersen (KA) – kasserer, Jannie Udengaard (JU) – koordinator/bestyrelsesmedlem og John Herlev (JH) – bestyrelsesmedlem valgt, at stille vores bestyrelsespladser til rådighed for en tillidsafstemning her på denne ekstraordinære generalforsamling.
Vælger den ekstraordinære generalforsamling, at vise tillid til ovennævnte bestyrelsesmedlemmer, så indebærer det samtidig, at der vises mistillid til Niels Mikkelsen (NM) – bestyrelsesmedlem og Dieter Fuhlendorf (DF) – bestyrelsesmedlem og begge vil således ikke være medlem af bestyrelsen fra og med dags dato.

Hermed var formandens beretning slut. Herefter resumeres i den rækkefølge, som debatten forløb. Det var ikke alle 5 punkter, der blev debatteret efterfølgende.

Debat vedr. punktet 1) i formandens beretning:
Dirigenten gav ordet til DF, som bad dirigenten om, at læse §6.2 fra vedtægterne op. §6.2 blev herefter læst op af dirigenten. (§6.2 indsat herunder)

6.2 Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. For at undgå en situation, hvor formanden og kassereren udskiftes samtidig, er kassereren på valg i ulige år og formanden i lige år. Af de andre bestyrelsesmedlemmer er 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. I tilfælde af at bestyrelsen består af mindre end 7 medlemmer, anvendes ovenstående principper forholdsmæssigt, dog således at formanden og kassereren på intet tidspunkt er på valg samtidigt.

Der var en længere debat, hvor essensen var, at DF mener, at formand John Herlev (JH) ikke er lovligt medlem af bestyrelsen. Begrundelsen fra DF er at JH ikke stiller op (og hermed ikke vælges – ref.) til bestyrelsesvalget på GF2017. JH blev sidst valgt i 2015 for 2 år og hans periode slutter derfor i 2017 og når han ikke genvælges i 2017 mener DF ikke, at JH er medlem af bestyrelsen. ET og flere andre fremhæver, at generalforsamlingen blev orienteret om og
accepterede, at da både kasserer og formand er på valg på GF2017 accepterede man, at KA vælges som kasserer og at JH fortsætter som formand uden valg.
Da ET efterfølgende overtager/afløser formandsposten efter JH, mener DF, at JH ikke kan være medlem af bestyrelsen hvorefter, at der ikke er flertal i bestyrelsen for, at indkalde til den nærværende EGF. Dirigenten lukkede debatten med en kommentar om at:  ”Hvis formålet med dette punkt er, at underkende lovligheden af denne EGF, så accepterer jeg ikke argumentationen og henviser til, at få en afklaring på den kommende GF, om hvem der er valgt til bestyrelsen og for hvilken periode”.

Debat vedr. punkt 3) i formandens beretning: Kørepenge til teknikere.
DF fremfører, at vi som frivillige teknikere laver arbejdet hjemmefra, men skal vi køre ud til medlemmerne, vil vi have betaling for kørsel frem og tilbage hjemmefra og ud til brugere, hvis der skal hjælpes der. Vi har ikke nægtet, at arbejde som teknikere, men udelukkende, at køre uden betaling.
Der var en kort debat med få indlæg, men punktet blev resumeret af ET som bad om, at man tager punktet op på GF, hvis det stadig er et ønske, at der betales kørepenge til tekniker kørsler i eget område.

DF: Vi vil gerne hjælpe brugerne hjemmefra, men vi vil ikke køre ud til brugerne gratis.
JH: Du har trukket dig som tekniker, fordi du ikke får kørepenge. Siden har du trukket det tilbage igen.
ET: Vi har aftalt med teknikerne og vi var enige om, at kørsel i eget område var uden kørepenge dækning.

Dirigenten fik af DF overdraget et notat udarbejdet af en sagfører vedr. varigheden af bestyrelsesmedlemmers valgperiode, som han overgiver til bestyrelsen, som bedes sørge for, at punktet bringes på dagsordenen på den kommende generalforsamling.

Debat af punktet 2) fra formandens beretning: Eksklusion af JØ
DF fortæller vedr. det nye mailsystem, at Curanet har leveret et nyt mailsystem. DF har efterfølgende fundet ud af, at det var Keynet, der ejer løsningen. Det viste sig da DF undersøgte sagen, at være JH der ejer Keynet løsningen.
JH fortæller, at han har formidlet løsningen til foreningen. Den er købt i hans navn og efterfølgende overdraget til VestDjursNet. ET oplyser, at den operation har sparet VestDjursNet for ca. kr. 30.000 – 35.000 pr./år. Der blev spurgt om, hvordan de koder, der var blevet downloaded er blevet opbevaret.
JH oplyser, at når de er i Curanet system er de krypterede, når de bliver downloaded er de i klartekst (xml). Der er i forbindelse med overflytning til det nye mailsystem blevet oprettet nye adgangskoder til email systemets postkasser.
Der var en længere dialog vedr. mailsystemet og JØ’s backup/håndtering af adgangskoder, de væsentlige dele er resumeret herunder. Der blev på forespørgsel oplyst af JH, at eksklusionen skyldes forhold vedr. håndtering af mailsystemets koder og koder til sendepunkter mv. JØ får ordet og fortæller, at han blev ekskluderet og ikke efterfølgende har fået mulighed for, at forsvare sig vedr. eksklusionen. Der er flere i bestyrelsen, der har haft adgang til mailsystemet indtil dette blev lavet om, på opfordring af JH. Nu er proceduren ændret således, at vi kan lave et kodeord til brugeren, så denne kan logge ind og herefter selv kan ændre denne uden, at nogen hos VestDjursNet kender til den nye adgangskode.
JØ har efterfølgende henvendt sig til datatilsynet og forelagt sagen. Datatilsynet mener (iflg. Jarl), at de forventer, at Jarl laver en backup af systemets konti og adgangskoder til et eksternt system i tilfælde af systemet evt. blev hacket af en hacker.
Netarkitekt Simon Krebs (SK) fortæller på forespørgsel, at ansvaret for mailsystemet ligger hos en ekstern samarbejdspartner, der varetager alt drift af dette system. Adgangskoder til sendepunkter og routere ikke handler om adgang til personfølsomme data, men udelukkende vedrører nettets drift og stabilitet
Et medlem spørger om, hvad det var der var så galt ved det som JØ havde gjort, siden han er blevet ekskluderet.
JH svarer: Der var flere tilfælde, hvor JØ har oplyst koder via sociale medier. Det handler om, at håndtere data og adgangskoder på forsvarlig vis. JØ har bl.a. lavet backup, som er opbevaret på et ikke sikkert system/sted.
Fra salen kommenteres det noget senere: I det område jeg kommer fra er der mange, der ikke ønsker JØ smidt ud af bestyrelsen.

Herefter går debatten over til, at der diskuteres lidt af hvert uden direkte relation til de første 5 punkter vedr. formandens beretning.

Punkt 6) (afstemning om tillid til den siddende bestyrelses 4 medlemmer inkl. formanden og mistillid til DF og NM, der i så fald udtræder af bestyrelsen) debatteres løbende under hele resten af mødet
Et unavngivet medlem reciterer: Vi blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling uden, at der var meget indhold i den udsendte dagsorden. Medlemmet mener, at det har været en omgang børnehavesnak, han havde lagt øre til i aften. Bestyrelsen må enten løse opgaven eller gå af og lade andre tage over. Herefter gik han fra mødet med applaus fra en del af de fremmødte medlemmer.
Der blev fra dirigentens side spurgt, hvad der er tænkt kan sættes i stedet for den nuværende bestyrelse, hvis bestyrelsen mister sit mandat ved den kommende afstemning?
Fra salen blev der spurgt om, hvorfor der var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling vedr. VestDjursNets fremtid, uden angivelse af de nærmere detaljer, således man havde haft en mulighed for, at kunne have forberedt en evt. afløsende bestyrelse.
Efterfølgende blev følgende udtrykt fra salen: Det ville have været godt, hvis man havde givet os der betaler for dette her, en mulighed for. at vide hvad der skulle laves på mødet.

ET får ordet: Det er korrekt, at der ikke står noget i på dagsordenen. Jeg gjorde i beretningen klart, hvad der skulle stemmes om. Det har for mig været vigtigt, at dette her ikke skulle blive et kæmpe stort slagsmål.
Jeg har kun et eneste ønske og det er at VestDjursNet er velfungerende for jer brugere. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen været nede på ca 1/3-1/4 kraft til arbejdet med, at få foreningen til, at fungere grundet skænderier – jeg føler ikke det var muligt, at skrive dette i indkaldelsen. Når vi har taget den beslutning, at sætte vores mandater på spil, så kan vi godt tillade os, at sige at det er et spørgsmål om VestDjursNets fremtid. Så er det ud fra en betragtning om, at vi 4 har en holdning til, hvordan vi ønsker VestDjursNet skal køres og den er væsentlig anderledes end den de andre har, så det vil have en væsentlig indflydelse, om man vælger den ene eller anden mulighed.

Et medlem fra salen: Kunne godt tænke sig, at se en tilkendegivelse af hvor mange her i salen, der ville være dukket op i aften, hvis man havde skrevet, at det var ”bestyrelsens” og ikke ”foreningens fremtid”, der var på spil.
DF: Er utilfreds med, at han som bestyrelsesmedlem ikke kan få et kendskab til den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden før 7 dage før EGF
Et medlem undrer sig over, at man ikke kan sætte sig sammen og løse problemerne. Det er jo en børnehave – en gang vrøvl.
Der blev opfordret til, at man snart kom frem til en afstemning.
Der blev spurgt fra salen, hvem der evt. afløser de 2 bestyrelsesmedlemmer Dieter F og Niels M.

ET redegjorde for, at bestyrelsen har 2 suppleanter: Poul Dürr Pedersen (tekniker) og Per Martinussen, der rejste sig op og tilkendegav sig som suppleanter for bestyrelsen og tilkendegav, at kunne samarbejde med flertallet i den siddende bestyrelse. Poul Dürr Pedersen meddelte, at han ikke stiller sig til rådighed for bestyrelsen, hvis afstemningen går den siddende bestyrelse imod.
Der blev af dirigenten spurgt, hvem i bestyrelsen der er på valg på næste GF. ET – formanden, JU og JH er på valg. Kasserer KA er ikke på valg på den kommende GF.
DF mener, at man ikke kan stemme om noget jf. den udsendte indkaldelse.
Der var forskellige meninger om, hvad det er vi stemmer om og hvorvidt man kan stemme om et punkt, der ikke er udsendt. Der blev givet medhold i, at indkaldelsen kunne være mere fyldestgørende, men den giver ikke anledning til, at vi ikke kan stemme, om der er tillid til den siddende bestyrelse v. de 4 nævnte personer.
En fra salen kommenterer irriteret: ”Vi skal stemme om vi har tillid til de 4 bestyrelsesmedlemmer: ET, KA, JU og JH eller ikke”.
Der var en snak om, hvorvidt foreningen kan køre videre med de 2 resterende bestyrelsesmedlemmer i fald den siddende bestyrelse ikke får tilkendegivet tillid. Det viser sig, at ifald afstemningen går de 4 bestyrelsesmedlemmer imod, vil der være 3 bestyrelsesmedlemmer DF, NM og JØ tilbage og måske en af de 2 suppleanter tilbage, hvis afstemningen går de 4 imod. Et medlem mener, at JØ ikke er er medlem af bestyrelsen, da han er ekskluderet.
Dirigenten resumerer: Vi er nødt til, at sikre foreningens drift frem til den kommende GF. Et medlem mener ikke, at afstemningen er lovlig, da emnet ikke er oplyst før mødet.

ET: Det ligger os 4 der sidder i bestyrelsen i dag meget på sinde, at VestDjursNet fremover stadig er en frivillig drevet forening. Vi vil bruge al vores energi fremover til, at sikre VestDjursNets drift og sikre I brugere det bedst muligt signal, frem til den kommende ordinære generalforsamling. Jeg håber I vil hjælpe os med, at få dette til, at fungere – vi har virkelig behov for det.

Fra salen: Hvis det kommer til afstemning, så tænk jer rigtigt godt om. Der er en gruppe, der har arbejdet hårdt for, at få nettet/foreningen til at fungere. Det kan være de nuværende teknikere ikke ønsker, at arbejde længere med den alternative bestyrelse.

Dirigenten fremsætter herefter afstemningen:
Der stemmes ”JA” eller ”NEJ” til tillid til:  ”Erik Thomsen, Karina Andersen, Jannie Udengaard, John Herlev og samtidig mistillid til Niels Mikkelsen og Dieter Fuhlendorf, der ekskluderes af bestyrelsen”.

Efter ca 15 minutters pause, hvor stemmerne tælles op blev følgende resultat meddelt generalforsamlingen:
Resultatet:    Ja: 104 stemmer   Nej: 30 stemmer   Blanke: 1 stemme   I alt: 135 stemmer

Herefter takkede formanden ET for den store tillid, der er blevet udvist den siddende bestyrelse og lovede, at de alle vil gøre alt, hvad de kan for, at nettet bliver bedst muligt.

Evt.
Netarkitekt SK opfordrer: Da vi af og til opdaterer kodeord og software i nettet, vil jeg opfordre alle medlemmer til IKKE, at slukke deres brugerradioer, når de ikke bruger nettet – arbejdet med opdatering af software og kodeord besværliggøres i høj grad og er tidskrævende, når vi skal vente på, at udstyret tændes – ofte arbejder vi med disse ting om natten for, at forstyrre brugerne mindst muligt, når nettet bruges i dag og aftentimerne.

Referent Kristen Nielsen

Indkaldelse:  Udsendt 14. oktober 2017
Dagsorden:  Udsendt 7. november 2017 – 7 dage før mødet. Tid, sted og dagsorden.

Bilag: Formandens beretning:

Velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.
Inden vi kommer til dagsordenens punkt 3 har jeg behov for, at vi finder ind til kernen i VestDjursNet og det, der driver foreningen.

I vedtægterne står:
Almennyttig og ukommerciel forening
Formidling og etablering af internet i Vest Djursland

Der er nu ca. 20 frivillige, heraf er 12 teknikere, der hver har påtaget sig, at servicere brugerne omkring deres bopæl – de er livlinen i vores forening.
Alle arbejder frivilligt og ulønnet – det er interessen for internet og interessen for vores brugere, der driver os alle i hverdagen. Det er lysten og glæden ved, at ”gøre en forskel”, der driver os alle.
En stor tak til alle – bestyrelsen, teknikere og netarkitekt.
Det er de samme ting, der motiverer de, der er valgt til at sidde i bestyrelsen – lysten og glæden ved, at lave bestyrelsesarbejde, herunder også det administrative.

I februar 2017 blev bestyrelsen sammensat af generalforsamlingen og bestyrelsesarbejdet fik et nyt medlem – Dieter Fuhlendorf.
Imidlertid må jeg konstatere, at bestyrelsen har ligget underdrejet lige siden første bestyrelsesmøde pga. uenigheder og interne kampe i bestyrelsen.

Her vil jeg nævne nogle af de voldsomme uenigheder, der har været:

1) På den ordinære generalforsamling kom vi ud for, at formand og kasserer var på valg samtidigt, hvilket ikke er muligt jf. vedtægterne. Emnet blev diskuteret og generalforsamlingen vedtog, at formanden fortsatte i sin anden periode – herefter er vi så tilbage ved, at formand og kasserer ikke kan være på valg samtidigt.
Dette har Dieter Fuhlendorf (DF), Niels Mikkelsen (NM) og Jarl Østergaard (JØ) stadigt ikke villet acceptere, selvom emnet blev lukket på generalforsamlingen.

2) Jarl Østergaard har været ”telefonpasser” for at servicere de brugere, der har problemer. I denne funktion har han haft dyb indsigt i alle systemer, herunder alle koder – også brugernes koder. Vi har selvfølgeligt tavshedspligt og JØ er mundtligt blevet instrueret i, hvordan data skal sikres i forbindelse med skifte til ny mailserver i dec. 2016. JØ oplyste selv på et bestyrelsesmøde (juni 2017), at han havde taget kopier og downloaded foreningens og brugernes fortrolige koder. Pga. den store bevågenhed på datasikkerhed – og ikke mindst tilliden til, at vi i VDN håndterer vores brugeres data på en sikker og forsvarlig måde – besluttede et flertal i bestyrelsen, at ekskludere JØ af bestyrelsen med henvisning til vedtægternes pkt. 4.2 om, at ” Bestyrelsen kan beslutte, at ekskludere et medlem … som handler til skade for foreningen”.
Dette har DF og NM ikke accepteret – begge har bragt emnet op på hvert bestyrelsesmøde og taget JØ med til det sidste bestyrelsesmøde. Mødet blev afbrudt, da JØ ikke ville forlade mødet. Flertallet i bestyrelsen har gentagende gange henvist, at hvis de ikke var enige i Jarls eksklusion, kunne de tage den op på den kommende generalforsamling, som der også står i vedtægterne.

3) Grundet det store geografiske dækningsområde, har bestyrelsen udarbejdet et oplæg til kørepenge – vi har brug for alle teknikerne og det kan være overalt i vores dækningsområde. Derfor har alle teknikere et ”eget” område, der blev udarbejdet af NM og JU i 2016 – her er den enkelte tæt på sine brugere og har stort lokalkendskab – utroligt vigtigt.
Derfor har bestyrelsen formaliseret aftalerne om kørepenge, når teknikerne er udenfor ”eget område” – udarbejdet af NM og JU i 2016.
Dette blev sendt ud til alle og kun DF og NM kunne ikke acceptere det – ALLE ANDRE fandt det en rimelig løsning. Fra første bestyrelsesmøde har DF og NM kæmpet imod denne løsning og forlanger kørepenge for al kørsel – flertallet i bestyrelsen er ikke enige og har henvist til næste ordinære generalforsamling til en evt. afstemning. Fra DF og NM’s side er der også kommet krav om betaling for arbejdet, der lægges i foreningen – det er flertallet i bestyrelsen ikke enige i, men henviser til den næste generalforsamling.
Skal der fremover afholdes lønninger for arbejde i VestDjursNet ændrer vi jo det fra en forening til et firma – hvilket helt sikkert vil få priserne til at stige.
Som en konsekvens af dette meldte DF og NM sig fra som teknikere, hvilket jeg var nødt til, at informere til vores brugere i Uggelhuse området. Dette satte blot en offentlig diskussion i gang på Facebook, med beskyldninger og offentliggørelse af bestyrelsesreferater – og inddrage offentligheden i det dårlige samarbejdsklima, der er i bestyrelsen.
På første bestyrelsesmøde valgte DF, at tage ansvaret for Uggelhuse og Langkastrup og der er blevet tilført ca. kr. 130.000 til området. Bestyrelsen har gentagende gange rykket for status, herunder for færdiggørelsen, hvilket ikke er blevet overholdt
Da vi samtidigt har haft forbavsende mange fejl på Uggelhuse-området, er opgaven overdraget til Benny Dahlerup – det var også en af grundene til, at jeg lagde informationerne om mangel på teknikere op på Facebook. Det kom så vidt, at den ansvarlige for Facebookgruppen, slettede alt omkring VDN. ”Krigen” på Facebook er for mig helt uacceptabel og har absolut været til stor skade for foreningen. DF og NM har også meldt ud, at de ikke ønsker, at fungere som teknikere, så lang tid Jannie Udengaard er koordinator – på trods af teknikernes, netarkitektens og flertallet i bestyrelsens tillid til Jannie. Endnu en god grund til min information til Uggelhuse på Facebook.

4) På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at al opsætning af brugerudstyr skal gøres af Benny Dahlerup – så er vi sikre på en teknisk korrekt opsætning, der er garanti og så letter det også vores teknikere i hverdagen.
DF og NM vil ikke acceptere denne beslutning og har lige siden generalforsamlingen modarbejdet det – flertallet i bestyrelsen fastholder og henviser hver gang til, at beslutningen kan tages op på den næste generalforsamling.

5) Fra første bestyrelsesmøde har DF og NM bestridt, at jeg er gyldigt medlem i foreningen og flere gange forlangt, at jeg skal fremvise en kvittering tilbage fra 2012. Jeg har siddet, først som konstitueret og derefter valgt til bestyrelsen fra 2012 – derudover er jeg formelt valgt til bestyrelsen i 2013, derefter i 2014, 2016. Som jeg ser det, så er der ikke tale om ”formalia”, men ønske fra DF og NM’s side om, at spolere bestyrelsesarbejdet og spolere bestyrelsen – og dermed at skade foreningen.
Jeg er på valg i 2018 og afventer afstemningen på det tidspunkt – indtil da er jeg fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, bakket op af flertallet i bestyrelsen.
Til orientering kan jeg oplyse, at Dieter selv har været med på generalforsamlingerne og har været med til, at vælge mig ind i bestyrelsen i 2012, 2014 og 2016 – herunder ordstyrer i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.

6) På baggrund i den helt uacceptable samarbejdssituation i bestyrelsen, har flertallet i bestyrelsen – bestående af:
Erik Thomsen – formand
Karina Andersen – kasserer
Jannie Udengaard – koordinator/bestyrelsesmedlem
John Herlev – bestyrelsesmedlem
valgt, at stille vores bestyrelsespladser til rådighed for en tillidsafstemning her på den ekstraordinære generalforsamling. Vælger den ekstraordinære generalforsamling, at vise tillid til ovennævnte bestyrelsesmedlemmer, så indebærer det samtidigt, at der vises mistillid til:
Niels Mikkelsen – bestyrelsesmedlem
Dieter Fuhlendorf – bestyrelsesmedlem
og begge vil således ikke være medlem af bestyrelsen fra og med dags dato.

Slut på:  Formandens beretning.

Bilag: Rettelser o.a.
Referenten er blevet gjort opmærksom på følgende faktuelle rettelse til formandens beretning vedr. DF’s rolle ved tidligere generalforsamlinger i VestDjursNet.
”DF var dirigent både 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 – alm. deltager i 2017”
Referaterne fra tidl. Generalforsamlinger kan findes på hjemmesiden:

Generalforsamling

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk