Nye vedtægter til afstemning på ekstraordinær generalforsamling 2018

Navn og hjemsted § 1  

1.1.   Foreningens navn er ” Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk ”.
1.2.   Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening.
1.3.   Foreningens adresse er hos foreningens formand eller hos foreningens kasserer.

 

Formål § 2  

2.1.   Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende formål:
a)      at formidle etablering af højhastigheds-egnsnet beregnet for alle på Vestdjursland.
b)      at formidle tilgængeliggørelse af højhastigheds-internetadgang på rimelige vilkår overalt på Vestdjursland.
Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk er en interesseorganisation for forbrugerne af bredbåndsnet på Vestdjursland. Foreningen kan søge, at koordinere alle lokale bredbåndsinitiativer og kan søge, at koordinere sig med andre bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland.

 

Medlemmer § 3  .

3.1.   Som medlemmer kan optages alle myndige personer.

3.2.   Indmelde sig i foreningen kan enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, klubber, foreninger osv. Indmeldingen tæller dels med det antal individer og dels det antal bredbåndstilslutninger, som der reelt er tale om. Medlemskabet er kun gyldigt/aktivt så længe, der er en aktiv bredbåndstilslutning eller indtil medlemmet udmelder sig.

3.2.1 Klubber og foreninger kan søge foreningen om gratis net.

Bredbåndsforeningen VestDjursNet ønsker, at være en aktiv del af foreningslivet i foreningens dækningsområde ved, at tilbyde klubber og foreninger 1 gratis internet forbindelse til brug i foreningens virke, klubhus eller foreningslokale.

For at søge Bredbåndsforeningen VestDjursNet om gratis Internet skal, der skrives en kort beskrivelse af klubben/foreningen, samt vedhæfte gældende vedtægter for klubben/foreningen.

Kriterierne for godkendelse er, at klubben/foreningen er åben for alle indenfor målgruppen, at der er minimum 10 medlemmer i klubben/foreningen, at der aktivt arbejdes for, at skabe et sundt fællesskab mellem klubben/foreningens målgruppe.

Ansøgningen skal stiles til  formand@vestdjursnet.dk  Ansøgningen behandles på først kommende bestyrelsesmøde og skal godkendes af bestyrelsen.

Når en klub/forening er godkendt, vil de modtage det nødvendige udstyr med tilhørende monteringsvejledning.

Det er klubben/foreningen´s eget ansvar, at installere det udleverede udstyr efter den udleverede monteringsanvisning.

Et krav fra Bredbåndsforeningen VestDjursNet er, at klubben/foreningen skal sikre, at forbindelsen ikke er åben for andre end klubben/foreningens medlemmer og sikre, at forbindelsen ikke misbruges til, at downloade ophavsretsbeskyttet materiale bl.a. via p2p programmer.

Den enkelte klub/forening’s bestyrelse, forpligter sig til, at informere sine medlemmer om, at VestDjursNet stiller en gratis internet forbindelse til rådighed for foreningen og at informere sine medlemmer, om korrekt brug af nettet.

Hvis de fremsatte krav brydes, kan Bredbåndsforeningen VestDjursNet omstøde godkendelsen og kræve det udleverede udstyr tilbage.

Hvis klubben/foreningen ophører, skal udstyret afleveres. Hvis klubben/foreningen sammenlægges med en anden klub/forening, skal der søges igen i den sammenlagte forening.

3.3.   Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af, at der ønskes adgang til højhastighedsinternet. Ved indmeldelsen betales et indmeldingsgebyr og der betales forholdsmæssigt kontingent og trafikafgift frem til næste opkrævning.

3.4.   Medlemmer skal betale en fast trafikafgift for at benytte højhastighedsinternettet.

3.5.   Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget.

3.6.   Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

3.7.   Udgår.

 

Udmeldelse og eksklusion § 4

4.1.   Udmeldelse skal ske skriftligt via hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af en måned.

4.2.   Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

4.3.   Medlemmer der, trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent eller trafikafgift, kan slettes uden videre som medlemmer og der kan slukkes for signalet.

 

Kontingent § 5

5.1.   Medlemskab søges indtil videre holdt gratis, men på generalforsamling kan der vedtages kontingentbetalinger.

 

Bestyrelsen § 6

6.1.   Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.

6.2.   Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højest 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Valgene gælder for en 2-årig periode og genvalg kan finde sted.
4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv,

senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

6.3.   Udgår.

6.4.   Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil kan den til hver en tid konstituere og supplere sig selv, hvis der er flertal i bestyrelsen for dette. Indgår suppleanten i stedet for et bestyrelsesmedlem, overtages dennes valgperiode. Det påhviler herunder bestyrelsen, at føre tilsyn med eventuelt ansatte i foreningen.

6.5.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt evt. via mail med angivelse af dagsorden. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne, som underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.6    Er udgået.

6.7.   Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

6.8.   Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 

Generalforsamlingen § 7

7.1.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7.2.   Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

7.3.   Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, www.vestdjursnet.dk, senest 4 uger før. Indkaldelsen kan suppleres med udsendelse af e-mail til medlemmerne og med annoncering.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før dens afholdelse. Dagsorden og forslag skal offentliggøres senest 1 uge før afholdelsen på foreningens hjemmeside.

7.4.   Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer.

7.5.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: (behøver ikke, at være i nævnte rækkefølge)

1. Valg af dirigent/referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor (udgår, når foreningen anvender statsautoriseret revisor)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har 1 stemme og kan herudover max. stemme på 1 fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmagt skal være udfyldt på den af foreningen godkendte fuldmagtsblanket, som findes på hjemmesiden. Andre fuldmagter kan ikke godkendes. Afstemninger skal være skriftlige, såfremt blot 1 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

7.6.   Revisor er på valg hvert andet år. (udgår når foreningen bruger statsautoriseret revisorer til, at revidere regnskabet).

7.7.   Suppleanter er på valg hvert år.

 

Regnskab og formue § 8

8.1.   Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.

8.2.   Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regnings bilag. Kassereren styrer kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på evt.
uregelmæssigheder.

8.3.   Foreningens aktiviteter kan i øvrigt støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende, og bestyrelsen kan indgå låneaftaler.

 

Tegning og hæftelse § 9

9.1.   Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

9.2.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

Vedtægtsændringer § 10

10.1. Til ændringer af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse med almindelig stemmeflertal på en generalforsamling, samt 2/3 stemmeflertal på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som tidligst kan afholdes 4 uger efter den første
generalforsamling.

 

Opløsning § 11

11.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til, at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

11.2.  Ved foreningens opløsning, skal foreningsformuen overføres til frivilligt arbejde, der fremmer adgang til informations teknologi for flest muligt ældre i området. I tilfælde af, at der er flere mulige kandidater, træffes beslutningen ved almindelig stemmeflerhed på den sidste generalforsamling.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.</br> Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du</br> klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk