Vedtægter

Navn og hjemsted § 1  

1.1.   Foreningens navn er ” Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk ”.
1.2.   Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening.
1.3.   Foreningens adresse er hos foreningens formand eller hos foreningens kasserer.

 

Formål § 2  

2.1.   Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende formål:
a)      at formidle etablering af højhastigheds-egnsnet beregnet for alle på Vestdjursland.
b)      at formidle tilgængeliggørelse af højhastigheds-internetadgang på rimelige vilkår overalt på Vestdjursland.
Bredbåndsforeningen Vestdjursnet.dk er en interesseorganisation for forbrugerne af bredbåndsnet på Vestdjursland. Foreningen kan søge, at koordinere alle lokale bredbåndsinitiativer og kan søge, at koordinere sig med andre bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland.

 

Medlemmer § 3  .

3.1.   Som medlemmer kan optages alle myndige personer.

3.2.   Indmelde sig i foreningen kan enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, klubber, foreninger osv. Indmeldingen tæller dels med det antal individer og dels det antal bredbåndstilslutninger, som der reelt er tale om.

3.2.1 Klubber og foreninger kan søge foreningen om gratis net.

Bredbåndsforeningen VestDjursNet ønsker, at være en aktiv del af foreningslivet i foreningens dækningsområde ved, at tilbyde klubber og foreninger 1 gratis internet forbindelse til brug i foreningens virke, klubhus eller foreningslokale.

For at søge Bredbåndsforeningen VestDjursNet om gratis Internet skal, der skrives en kort beskrivelse af klubben/foreningen, samt vedhæfte gældende vedtægter for klubben/foreningen.

Kriterierne for godkendelse er, at klubben/foreningen er åben for alle indenfor målgruppen, at der er minimum 10 medlemmer i klubben/foreningen, at der aktivt arbejdes for, at skabe et sundt fællesskab mellem klubben/foreningens målgruppe.

Ansøgningen skal stiles til  formand@vestdjursnet.dk  Ansøgningen behandles på først kommende bestyrelsesmøde og skal godkendes af bestyrelsen.

Når en klub/forening er godkendt, vil de modtage det nødvendige udstyr med tilhørende monteringsvejledning.

Det er klubben/foreningen´s eget ansvar, at installere det udleverede udstyr efter den udleverede monteringsanvisning.

Et krav fra Bredbåndsforeningen VestDjursNet er, at klubben/foreningen skal sikre, at forbindelsen ikke er åben for andre end klubben/foreningens medlemmer og sikre, at forbindelsen ikke misbruges til, at downloade ophavsretsbeskyttet materiale bl.a. via p2p programmer.

Den enkelte klub/forening’s bestyrelse, forpligter sig til, at informere sine medlemmer om, at VestDjursNet stiller en gratis internet forbindelse til rådighed for foreningen og at informere sine medlemmer, om korrekt brug af nettet.

Hvis de fremsatte krav brydes, kan Bredbåndsforeningen VestDjursNet omstøde godkendelsen og kræve det udleverede udstyr tilbage.

Hvis klubben/foreningen ophører, skal udstyret afleveres. Hvis klubben/foreningen sammenlægges med en anden klub/forening, skal der søges igen i den sammenlagte forening.

3.3.   Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningen med angivelse af, at der ønskes adgang til højhastighedsinternet. Ved indmeldelsen betales et indmeldingsgebyr og der betales forholdsmæssigt kontingent og trafikafgift frem til næste opkrævning.

3.4.   Medlemmer skal betale en fast trafikafgift for at benytte højhastighedsinternettet.

3.5.   Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget.

3.6.   Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

3.7.   Som passive medlemmer kan optages alle myndige medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Ved et passivt medlem forstås, et medlem der ikke er online og ikke har indbetalt sit indskud i foreningen – et aktivt medlem er online eller har indbetalt sit indskud i foreningen.

 

Udmeldelse og eksklusion § 4

4.1.   Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med en måneds varsel til udgangen af en måned.

4.2.   Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

4.3.   Medlemmer der, trods påkrav, ikke betaler forfaldent kontingent eller trafikafgift, kan slettes uden videre som medlemmer og der kan slukkes for signalet.

 

Kontingent § 5

5.1.   Medlemskab søges indtil videre holdt gratis, men på generalforsamling kan der vedtages kontingentbetalinger.

 

Bestyrelsen § 6

6.1.   Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.

6.2.   Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingens for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. For at undgå en situation, hvor formanden og kassereren udskiftes samtidig, er kassereren på valg i ulige år og formanden i lige år. Af de andre bestyrelsesmedlemmer er 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år. I tilfælde af at bestyrelsen består af mindre end 7 medlemmer, anvendes ovenstående principper forholdsmæssigt, dog således at formanden og kassereren på intet tidspunkt er på valg samtidigt.

6.3.   Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan der foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer senest 14 dage efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

6.4.   Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil kan den til hver en tid konstituere og supplere sig selv, hvis der er flertal i bestyrelsen for dette, frem til næste ordinære generalforsamling. Det påhviler herunder bestyrelsen, at føre tilsyn med eventuelt ansatte i foreningen.

6.5.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt evt. via mail med angivelse af dagsorden. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne, som underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.6    Er udgået.

6.7.   Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

6.8.   Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

 

Generalforsamlingen § 7

7.1.   Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7.2.   Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

7.3.   Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, www.vestdjursnet.dk, senest 4 uger før. Indkaldelsen kan suppleres med udsendelse af e-mail til medlemmerne og med annoncering.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før dens afholdelse. Dagsorden og forslag skal offentliggøres senest 1 uge før afholdelsen på foreningens hjemmeside.

7.4.   Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer.

7.5.   Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og revisor. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsorden, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede tiltræder. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme, samt med max. 1 fuldmagt. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved max. 1 fuldmagt pr. medlem.

7.6.   Revisor er på valg hvert andet år. (udgår når foreningen bruger statsautoriseret revisorer til, at revidere regnskabet).

7.7.   Suppleanter er på valg hvert andet år.

 

Regnskab og formue § 8

8.1.   Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.

8.2.   Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regningsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

8.3.   Foreningens aktiviteter kan i øvrigt støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende, og bestyrelsen kan indgå låneaftaler.

 

Tegning og hæftelse § 9

9.1.   Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

9.2.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

Vedtægtsændringer § 10

10.1. Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling, samt 2/3 stemmeflerhed på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som tidligst kan afholdes 4 uger efter den første generalforsamling.

 

Opløsning § 11

11.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til, at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

11.2.  Ved foreningens opløsning, skal foreningsformuen overføres til frivilligt arbejde, der fremmer adgang til informations teknologi for flest muligt ældre i området. I tilfælde af, at der er flere mulige kandidater, træffes beslutningen ved almindelig stemmeflerhed på den sidste generalforsamling.

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse.
Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du
klikker Accepter her, betragtes dette som din accept - Læs mere information her

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk